નવસારી કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર માં મહિલાઓ માટે વિશેષ કાર્યક્રમ

નવસારી કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર માં મહિલાઓ માટે વિશેષ કાર્યક્રમ

નવસારી જિલ્લા માં નવસારી એગ્રીકલ્ચર કોલેજ માં કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર માં ડો.સી.કે..ટિંબડિયા ના નેજા હેઠ…

Rate this
Read more

વિજલપોર નગરપાલિકા દ્વારા ચા-નાસ્તાની લારીઓ ઉચકાઈ

વિજલપોર નગરપાલિકા દ્વારા ચા-નાસ્તાની લારીઓ ઉચકાઈ

નવસારી જિલ્લા ના વિજલપોર નગરપાલિકા ના હદ વિસ્તાર માં થી આજે ૧૭ ચા – નાસ્તા ની લારીઓ વિજલપોર ના અધિકારીઓ અને પોલિસ બન્દોબસ્ત સાથે ઉચકી લેવ…

Rate this
Read more
Share