નવસારી જિલ્લામાં દારૂ શરાબ ના અડ્ડાઓ ના પ્રશ્નો .......

નવસારી જિલ્લામાં પોલીસ ખાતુ ટ્રાફિક ઊપર મહેરબાન કેમ….?
નવસારી જિલ્લાના ટ્રાફિક પોલીસ ફકત  રૂપિયા જ પડાવી રહ્યા છે. એ પણ કાયદેસર નથી… એવી બૂમ સાભળવા મળી રહી છે. ફકત એક સો રુપિયા વાહન દીઠ લઈ દંડ પેટે લઈ મુક્ત કરવામાં આવે છે. જે ખરેખર કાબીલે તારીફ છે.
નવસારી જિલ્લાના પોલીસ વડા દારૂ મુકત નવસારી જિલ્લા કરાવી શકે છે.. પરંતુ કેમ નથી કરાવતા એ સવાલ અહીં ના નેતાઓ નથી પૂછ્યું એ સમજવું અઘરું નથી……

Rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
WhatsApp chat