નવસારી જિલ્લા પંચાયત ના હિસાબી અધિકારી શ્રીના વહીવટી કામગીરી RTI 2005.હેઠળ કાબીલે તારીફ કે…..

નવસારી જિલ્લા પંચાયત ના હિસાબી અધિકારી શ્રીના  વહીવટી કામગીરી RTI હેઠળ કાબીલે તારીફ કે….

નવસારી જિલ્લા પંચાયતના તાબા હેઠળ આજે આશરે ૯૦% નાગરિકો રહે છે. જેનો હિસાબી જવાબદારી હિસાબી અધિકારીની હોય છે. અને નવસારી જિલ્લા પંચાયત માં હિસાબી અધિકારી પાસે સામાન્ય જન હિત થી સંકળાયેલ કાયદાઓ સાથે સત્તા અને ફરજો સાથે મહ્ત્વપૂર્ણ  જાણકારી માટે દરેક કચેરીમાં જાહેર હિત માટે વર્ષ ૨૦૦૫ માં ભ્રષ્ટાચાર અને પારદર્શિતા અંન્વયે ના મા.અ.અ.૨૦૦૫ ના કલમ ૪ ખ મુજબ પ્રો-એક્ટિવ ડિસ્ક્લોઝર ફરજીયાત રાખવો હોય અને સરકારના કાયદા મુજબ દરેક અરજદારો ને આપવો ફરજીયાત હોય જેના જવાબ માં અહિં આપેલ જવાબ ની નકલ થી સાવિત થઈ રહ્યો છે. આજે ૨૧ વીં શતાબ્દી માં પણ ગુજરાત ના વિકાસ અને પાર્દર્શિતા હેઠળ એવા અધિકારીઓ આજે પણ હાજર છે અને લાખો રૂપિયા દર વર્ષે લઈ રહ્યા છે. સદર અધિકારી શ્રીના જવાબો મુજબ આજે ગુજરાત ના દરેક નાગરિક પાસે કોમ્પ્યુટર અને નેટ છે. સદર મહાશય ને ખબર નથી કે ગુજરાત ની મોટા ભાગ ની જનતા બેરોજગાર છે. શિક્ષા અને કુપોષણ સાથે ભ્રષ્ટાચાર ચરમ સીમા પર છે. જેનો એક પુરાવો સદર અધિકારી શ્રી પોતે છે. કે પ્રો-એક્ટિવ ડિસ્ક્લોઝર માટે વેબ સાઈડ ની લિંક આપી શકાય નહિ . કાયદા મુજબ ગુનો બને છે. 
Rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
WhatsApp chat