નવસારી જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ના હુકમ નો અનાદર કરતા તાલુકા વિકાસ અધિકારી નવસારી …..! RCPS act 2013 ની અમલવારી કૌણ કરાવી શકશે…..? જવાબ દાર કૌણ….?

Rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
WhatsApp chat