નવસારીમાં પાકિસ્તાન પાવર ઓફ એટર્ની … તપાસ અને જવાબદાર કૌણ….?

નવસારી જિલ્લા ભ્રષ્ટાચાર દરેક વિભાગ માં ચરમ સીમા પર વિરાજમાન છે. તપાસ કરનાર અધિકારી ઓ કાયમી ધોરણે એક બીજા ઉપર ધોરી કાયદા ની છટકબારી કરતા નજરે પડે છે. અને સરકાર કાયદા ની જોગવાઈ મુજબ કાર્યવાહી કરવા બદલે ટ્રાન્સફર કરી પોતાના પવિત્ર બતાવી છટકી જાય છે. હવે નવસારીમાં પાકિસ્તાન ની પાવર ઓફ એટરની ના મુદ્દો ની તપાસ અને કાર્યવાહી કરવા જવાબ દાર કયા અધિકારી છે. ખરેખર ભારત સરકાર અને પાકિસ્તાન બચ્ચે કોઈ કરાર થયું હતું કે વગેરે વગેરે તપાસ નો વિષય છે.

Rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
WhatsApp chat