માર્ગ અને મકાન વિભાગ ના પર્દાફાસ – આર.ટી.આઈ

 માર્ગ અને મકાન વિભાગના પર્દાફાસ – આર.ટી.આઈ

       આજે ગુજારત સરકાર વિકાસ માટે કરોડો રૂપિયા દર માસે વિવિધ યોજનાઓ હેઠળ ખર્ચી રહી છે.અને ગરીબ થી ગરીબ નાગરિકોને એનુ લાભ મળે કોઈ પણ પ્રકાર થી ભ્રષ્ટાચાર નહિ થાય એના માટે રાત દિવસ મહેનત મસક્કત કરી નવો નવો કાયદાઓ ઘડી રહી છે. પરંતુ સરકાર ના જન હિત અને ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી કાયદાઓ જમીન સુધી પહુંચે એ પહેલા જ એ ફકત ફાઈલો માં જ કૈદ કરી દેવા માં આવે છે. 
પર્યાવરણ અને માનવ અધિકાર સંસ્થા દ્વારા જાહેર સેવાઓ અંગે નાગરિકો ના અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૧૩ ના કાયદા ની અમલવારી અને છેલ્લા એક વર્ષ માં કરેલ કામગીરી  સાથે મા.અ.અ.૨૦૦૫ મુજબ સદર કચેરી માં એક રોડ માટે નવસારી જિલ્લાના માર્ગ અને મકાન વિભાગ (સ્ટેટ ) ની કચેરી માં કાયદેસર માગવામાં આવેલ હતી . મા.અ.અ.૨૦૦૫ના કલમ ૨૪(૧) માં માગેલ માહિતીના કલમ ૬(૩) મુજબ જે માહિતી કચેરીમાં ઉપલબ્ધ ન હોય એ દિવસ ૫ માં તબ્દીલ કરી અરજદાર ને આરપીએડી થી જાણ કરવો જોઈએ. પરંતુ આજે મા.અ.અ.૨૦૦૫ના ૧૩ વર્ષ અને જાહેર સેવાઓ  અંગે નાગરિક અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૧૩ના ૫ વર્ષ પૂર્ણ થતા કચેરી માં અમલવારી થયેલ નથી. સદર કાયદા વિશે કોઈ પણ જ્ઞાન ન હોય એવો ન બને. છતા સદર કાયદા નુ  અનુસંધાન માં સદર કચેરી ના કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી લેખિત માં જણાવેલ હતા કે અમો કાયદેસર જાહેર સેવાઓ અંગે નાગરિકો ના અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૧૩ના પાલન કરેલ છે.અનેતપાસ કરતા સદર કાયદા માટે કોઈ માહિતી કે એક બોર્ડ જોવા મળેલ નથી.જે ખરેખર દુરભાગ્ય પૂર્ણ અને શરમજનક છે.અને કાયદા મુજબ પ્રથમ અપીલ કરવામાં આવેલ હતી અને એજ રીતે સદર કાયદા વિશે સુરત ખાતે અધીક્ષક ઈજનેર શ્રી હુકમ કરેલ છે. છતા અહિં નવસારી જિલ્લા માં સદર કાયદા નુ પાલન કરવામાં આવેલ નથી.જાણકારો અને વિદ્વાનોના મંત્વ્ય મુજબ  અહિંનવસારી જિલ્લા માં આરટીઆઈ કરનાર અરજદાર ને એવી રીતે ગુમરાહ કરવાનો સિલસિલો ચાલી આવેલ છે.

                     પર્યાવરણ અને માનવ અધિકાર સંસ્થા દ્વારા ગુજરાત રાજ્ય ની મુખ્ય કચેરી ગાંધીનગર ખાતે સદર કાયદા નુ પાલન સાથે મા.અ.અ.૨૦૦૫ ના પાલન કરવા માટે લેખિત માં અરજીઓ કરવામાં આવેલ છે. અને ટુંક સમય માં સદર કાયદા અને મા.અ.અ.૨૦૦૫નો પાલન કરવા અને ભ્રષ્ટાચાર ની કાયદેસર તપાસ ગુજરાત તકેદારી આયોગ સાથે તમામ સંબધિત કચેરીઓ અને વિરોધ પક્ષ ના હોદ્દેદારો પાસે ન્યાય અને જન હિત માટે કાર્યવાહી કરવા કાયદેસર કાર્યવાહી કરાવવામાં આવશે.જેની આજે અત્યંત જરૂરી સાથે માંગ છે.

Rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
WhatsApp chat