નવસારી જિલ્લા ક્ષય કેન્દ્ર અને તાલુકા આરોગ્ય વિભાગ બિલ્ડીંગ જોખમી જવાબદાર કોણ …?

નવસારી જિલ્લા ક્ષય કેન્દ્ર અને નવસારી તાલુકા આરોગ્ય વિભાગ ની બિલ્ડિંગ આજે વર્ષો થી જોખમી જવાબદાર કૌણ……?
આજે નવસારી જિલ્લા માં સરકાર આરોગ્ય લક્ષી યોજનાઓ માટે કરોડો રૂપિયા ની યોજનાઓ દર વર્ષે આપી રહી છે.અને નવસારી જિલ્લા ક્ષય કેન્દ્ર અને નવસારી તાલુકા અરોગ્ય વિભાગ ની કચેરીની બિલ્ડિંગ વર્ષોથી જોખમી બનેલ છે.ક્ષતિગ્રસ્ત  છે. અને મળેલ માહિતી મુજબ સિવિલ ઈજનેર દ્વારા ખાલી કરવા ની નોટિસ આપેલ હોવા છતા અહિં અધિકારીઓ ને સદર બિલ્ડિંગ માં દર રોજ કામ કરતા અધિકારીઓ અને કર્મ ચારીઓ સાથે સરકાર ની વિવિધ યોજનાઓ માટે દર રોજ મોટા ભાગના ગરીબો અને સરકારશ્રીના તબીબો અને સંબન્ધિત કર્મચારીઓ ની અવર જવર ચાલુ રહે છે.અને હાલાત તદ્દન નાજુક પરિસ્થિતિ માં છે. છતા નવસારી જિલ્લા ના સંબધિત અધિકારીઓ અને પોતા ના રાજ નેતા માનતા નેતાઓ ને નજરે આવતો નથી. હવે અહિં  નવસારી જિલ્લાના અધિકારીઓ જ્યાં સુધી કોઈ મોટી દુર્ઘટના નહિ થાય ત્યાં સુધી રાહ જોઈ રહ્યા હોય એવા  જાહેર જનતા દ્વારા અહેવાલો મળી રહ્યા છે.
Rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
WhatsApp chat